Kapat

Giriş Formu

 
Top Panel
Üye Girisi
Üye Girisi
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler... (1 inceleyen) (1) Ziyaretçi
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler...
#452
baki (Kullanıcı)
Senior Boarder
Gönderiler: 49
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler... 5 Yıl, 8 Ay önce Başarı: 0  
Gider kabul edilmeyen indirimler ve ödemeler

GVKnun 41. maddesi de gider olarak indirilmesi kabul edil­meyen harcamaları belirtmiştir. Bu madde hükmüne göre:

- Teşebbüs sahibi eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler.

- Teşebbüs sahibinin kendisine eşine küçük çocuklarına işlet­meden ödenen aylıklar ücretler ikramiyeler komisyonlar ve tazmi­natlar

- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütü­lecek faizler

- Teşebbüs sahibinin eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler

- Her türlü para ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçun­dan doğan tazminatlar gider olarak indirilemezler.

- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamulle­rine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50 si (90/1081 sayılı BKK ile % sıfır olarak uygulanmaktadır)

- Kiralama yolu ile edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat kotra tekne sürat teknesi gibi motorlu deniz uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanla­rın giderleri ile amortismanları

- VUK hükümlerine göre dönem sonu stoklarını LIFO yönte­mine göre değerleyen veya amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ye­niden değerlemeye tabi tutanların işletmede kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin faiz komisyon vade farkı kar payı kur farkı ve benzeri adlar altında yaptıkları giderler ve maliyet unsurları toplamına (yatırım maliyetine eklenen hariç) VUK hükümlerine göre tesbit edil­miş yeniden değerleme oranının Maliye Bakanlığınca o yıl için he­saplanan ticari kredi faiz oranına bölünmesiyle bulunan Indirim ora­nının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın % 25 i

Sanayi siciline kayıtli imalatçıların imalat faaliyetinde kullandıkları yabancı kaynaklara ait gider ve maliyet unsurları bu hüküm dışın­dadır.

GVKnun 90. maddesine göre Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları gecik­me zamları ve faizler Gelir Vergisi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemez.

KVKnun 15. maddesine göre gider olarak indirilmesi kabul edilmeyen harcamalar ise şunlardır :

- Özsermaye üzerinden hesaplanan veya ödenen faizler

- Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

- Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar

- Her ne şekilde ve ne isimde olursa olsun ayrılan ihtiyatlar

- Dar mükellefiyete tabi kurumlarda bu kurumtar hesabına yaptıkları alım satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faizler komisyonlar ve benzerleri ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere ayrılan hisseler.

- Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar Vergisi ile her türlü para cezaları vergi cezaları ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar gecikme zam­ları ve faizler

- Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tesbit edilen hadler saklı kalmak üzere menkul kıymetlerin itibari.değerleri­nin altında satışından doğan zararlar ile ödenerı komisyonlar ve ben­zeri her türlü giderler.

- VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri

- Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamulle­rine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50si. (90/1081 sayılı BKK ile % sıfır olarak uygulanmaktadır)

- Kiralama yolu ile edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat kot­ra tekne sürat teknesi gibi motorlu deniz uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmelerin esas faaliyet konusu ile Ilgili olmayan­ların giderleri ile amortismanları

- VUK hükümlerine göre dönem sonu stoklarını LIFO yönte­mine göre değerleyen veya amortismana tabi sabit kıymetlerini yeni­den değerlemeye tabi tutan kurumlarının (Sigorta ve Finans kurumla­rı hariç) GVKnun 41/8 maddesi hükmü çerçevesinde hesapladıkları giderleri

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Vergi Usul kanununa göre işletme faaliyeti ile ilgili olmayan veya VUKunda belirtilen ölçülerin üzerindeki harcamalar quot;Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerquot; hesabında gösterilirler. Tekdüzen muhasebe sisteminde kanunen kabul edllmeyen giderler ile ilgili ana hesap yoktur. Bu sebeple kanunen kabul edilmeyen giderler quot;OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARquot; hesabının bir alt hesabı olarak gösterilirler. Kanunen kabul edilmeyen giderler hesabı şahıs firmalarında Gelir Vergisi Mükelleflerinde firma sahibinin veya ortakların cari hesabına devredilerek kapatılır.

Sermaye şirketlerinde (Kurumlar Vergisi mükelleflerinde) bir gider hesabı olarak Gelir tablosuna gider. Mali karın hesabında ticari kara ilave edilir.

Vergi yasalarınca kabul edilmeyen bir gider meydana geldiğinde:

__________________________________ / _____________________________

689 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 700.000

689.02 Kanunen kabul edilmeyen giderler

100 KASA 700.000

Yapılan harcamanın kaydı

_______________________________ / _____________________________yevmiye maddesi yazılacaktır. KDV Kanununa göre gider kabul edilmeyen harcamalara ait KDV indirilemeyeceğinden KDV dahil harcama rakamı 689 kodlu hesaba yazılır.Gelir Vergisi mükellefleri kanunen kabul edilmeyen giderleri ortakların cari hesabına devrettiklerinde:

_______________________________ / _____________________________

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 700.000

131.01 Ahmet Keman

689 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 700.000

689.02 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Kanunun kabul edilmeyen giderlerin Firma sahibinin hesabına devri

_______________________________ / _____________________________

yazılacaktır.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın